Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen de basis van waaruit u artikelen in onze online winkel kunt bestellen en kopen.
De ECCO online winkel is in eigendom van en wordt gerund door ECCO schop Wassenaar Schoolstraat 71, 2242KG Wassenaar, Nederland. KvK nr. 27163748.
BTW nr: NL1818.80.325.B01

Lees deze algemene voorwaarden goed door voordat u een bestelling plaatst.
We hebben als doel alle vragen en verzoeken zo snel mogelijk te verwerken, maar behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht bestellingen te beperken, weigeren of annuleren. Deze website is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen inwonenden en consumenten.

We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen, maar voor wat betreft eventuele bestelde artikelen gelden de algemene voorwaarden die u ten tijde van uw bestelling hebt geaccepteerd.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: Ecco shop Wassenaar Webshop;
Product: het Product dat of de Producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Webshop Ecco shop Wassenaar door of via Webshop Ecco aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Webshop Ecco shop Wassenaar;
Schriftelijke reactie: onder een schriftelijke reactie wordt een reactie per e-mail verstaan aan info@eccoshoes.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Aanbieder, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de Aanbieder worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
2.6 De Aanbieder heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door u en de Aanbieder gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Aanbieder.
3.4 De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Aanbieder.
4.4 De bestelling wordt pas in behandeling genomen als de betaling bij de Aanbieder is binnengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

Artikel 6. Communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Aanbieder, dan wel tussen de Aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Aanbieder.

Artikel 7. Reclames
7.1 Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden bij de Aanbieder zoals deze omschreven is in artikel 1.
7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.
7.3 Retournering van de Producten kan slechts geschieden bij levering van een beschadigd of foutief Product en na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder.
7.4 De Aanbieder behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de Aanbieder, de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd.
7.5 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Aanbieder schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal de Aanbieder u hiervan in kennis stellen. De Aanbieder heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade op u te verhalen.
7.6 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de Producten, welke onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.
Als een Aanbieder een retourzending wil indienden zijn de verzendkosten altijd voor eigen rekening van de Aanbieder. Als er geld terugbetaald moet worden rekenen wij €1,50 handelingskosten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is de Aanbieder nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
8.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
8.3 Ook is de Aanbieder niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van de Aanbieder wegens onderhoud of anderszins.
8.4 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde Producten. Tevens sluit de Aanbieder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Aanbieder in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht van de Aanbieder wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de Aanbieder of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. De Aanbieder is houder van een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Aanbieder zal de gegevens die haar bekend worden over de Consument opnemen in een persoonsregistratie systeem als bedoeld in Artikel 1 Wet Persoonsregistratie, en zal hiervan melding maken aan College Bescherming Persoonsgegevens overeenkomstig Artikel 27 Wet Persoonsregistraties.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder en de koper is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien de Aanbieder daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Aanbieder of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Wanneer door de Aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.
11.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor het transport, bij vermissing of niet ontvangen zijn wij niet aansprakelijk.
Vastgelegd wassenaar 21-02-2001 Ecco shop Wassenaar.

ECCO wassenaar copyright 1996-2022